Cummins Manufacturing Jobs

Job Information

Cummins Inc. TEAMLEADER ELECTRICIANS in Oevel, Belgium

TEAMLEADER ELECTRICIANS

Description

Jouw taken

 • Coördineert de activiteiten van een groep werknemers om te voldoen aan vastgestelde productiespecificaties en -schema's.

 • Voldoet aan HSE-normen, -beleid en -procedures.

 • Werkt aan het bevorderen van een cultuur van onderlinge afhankelijkheid door op elkaar te letten.

 • Werkt nauw samen met de supervisors.

 • Volgt alle toepasselijke standaardwerkzaamheden, procesdocumentatie en kwaliteitsprocedures en stelt kwaliteitsproblemen aan de orde om kosten en blootstelling tot een minimum te beperken.

 • Bewaakt de prestaties en output van het team en wijst taken en input toe om ervoor te zorgen dat de werkspecificaties, schema's, volume, kosten, afvaldoelstellingen en kwaliteitsnormen worden gehaald.

 • Zorgt ervoor dat teamleden waar nodig procesdocumentatie gebruiken en volgen als onderdeel van de opleiding van operators en onderzoek naar defecten.

 • Eerste hulp bij storingen in de apparatuur, tekorten aan onderdelen, kwaliteitsproblemen en veiligheidskwesties.

 • Coördineert of communiceert activiteiten tussen ploegen en teamleiders, afdelingen van klanten en leveranciers en andere ondersteunende functies.

 • Assisteert het management bij het organiseren en coördineren van personeels- en overwerkbehoeften om productie- en leveringsschema's te halen.

 • Zorgt ervoor dat on the job training en andere trainingsvereisten worden gepland, voltooid en gedocumenteerd. Coacht en begeleidt minder ervaren teamleden.

 • Neemt actief deel aan manieren om de kwaliteit, veiligheid, processen, materiaalstroom en de ontwikkeling van werknemers te verbeteren, zodat een team ontstaat dat gericht is op voortdurende verbetering.

Jouw profiel

 • Je hebt goede productiekennis en demonstreert de kennis van productie door veranderingen in de huidige processen, apparatuur en toepassingen correct toe te passen om aan de behoeften van de functie te voldoen en bij te dragen aan voortdurende verbetering.

 • Goed in communicatie met verschillende belanghebbenden binnen het bedrijf en karakters binnen een team.

 • Is resultaatgericht en weet een team te motiveren om doelen te bereiken.

 • Ervaring met gezondheids- en veiligheidsbeginselen.

 • Eerder gewerkt met continue verbetering.

 • Ervaring in het leiden en coachen van een team.

 • Achtergrond in een productieomgeving.

 • Goede kennis van Engels en Nederlands.

 • Relevant diploma Electro - Monteur of gelijk aan ervaring.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 32 vakantiedagen

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.


Your tasks

 • Coordinates the activities of a group of employees in order to meet established production specifications and schedules including volume, cost, wastage targets and quality standards.

 • Comply with HSE standards, policies & procedures engages in HSE training.

 • Work to promote an interdependent culture by looking out for one another.

 • Works closely with the supervisors.

 • Follows all applicable standard work, process documentation and quality procedures and raises quality concerns to minimize cost and exposures. Does performs quality inspections.

 • Monitor the performance and output of the team and assign tasks and inputs to ensure that work specifications, schedules, volume, cost, waste targets and quality standards are met.

 • Ensures team members are using and following process documentation where applicable as part of operator training and defect investigation.

 • First responder to equipment faults, parts shortages, quality issues, and safety issues.

 • Coordinates or communicates activities between shifts and team leaders, customer and supplier departments, and other support functions.

 • Assists management in organizing and coordinating headcount and overtime needs to meet production and delivery schedules.

 • Ensures on the job training and other training requirements are scheduled, completed and documented. Coaches and mentors lesser experienced team members.

 • Participates actively in ways to improve quality, safety, process, material flow, and employee development so creates a team that is focused on continues improvement.

Your profile

 • Has good manufacturing Knowledge - Demonstrates the knowledge of manufacturing by correctly implementing changes in current processes, equipment, and applications to meet the function's needs and contribute towards continuous improvement.

 • Good in communication with different stakeholders within the company and characters within a team.

 • Is result driven and knows how to motivates a team to reach goals.

 • Experience in health and safety fundamentals.

 • Worked previous with continues improvement.

 • Experience in leading and coaching a team.

 • Background in a production environment.

 • Good knowledge of English and Dutch.

 • Relevant diploma Electro – Mechanic or equal to experience.

What we offer

 • You will find yourself in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 32 vacation days

 • Variable compensation based on organizational goals.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Nov 28, 2022, 6:53:53 AM

Unposting Date Ongoing

Organization New Power Business

Req ID: 22000914

DirectEmployers